I-Coronavirus ngumkhuhlane omutsha. Kulula ukuthi sibelokwesaba into esingayizwisisyo. Sonke silemibuzo; ngingawubamba yini? Imuli yami ke? Ngubani olalo igciwane? Yonke limibuzo isenza sibe lokwesaba.

Kuyini okwenzakalayo nxa singaba lokwesaba? Siyakubasela lokhu kwesaba.

Siyabesaba njalo siba lobandlululo kwabanye. Kuyini okwenzakalayo singalumathisa ukwesaba lokucabangela abanye?

Abanye bayethuka ngokunjalo bayazifihla impawu zomkhulane. Abanye balokwesaba okokuthi bacina bengasayidinga usizo ezibhedlela okusuka kube nzima ekulwisaneni leCovid-19.

Ngakho-ke, singakunqoba njani ukwesaba lobandlululo? Uzwelo lesineke kuqakathekile. Akula muntu ozikhethela ukuba leCOVID-19. Ligciwane elithelelwana njengomvimbano, umkhuhlane ongabanjwa ngumuntu wonke nje ogoqela mina lawe.

Abanengi bayasila emkhuhlaneni weCOVID-19. Kube labanye abafana labantu asebegugugile beleminye nje imikhuhlane laba basengozini enkulu yokuhlaselwa ligciwane leli.

Ngokulandela izixwayiso lezeluleko ezifana lokugeza izandla, ukutshiyelana umkhandlo lokugqoka amamask siyabavikela sizivikela lathi ngoba asazi ukuthi ngubani ozahlaselwa kakhulu ngulumkhuhlane.

Ukuba lomkhuhlane weCOVID-19 akutsho ukugwetshelwa ugodo. Kumele silandele amanyathelo lezixwayiso zokuphathisa labo abayabe bethethe isikhathi eside ukuthi basile, ukuvikela uzulu ekuhlaselweni ngumkhuhlane.

Ukubandlula abantu abaleCOVID-19 kuyinto embi ngoba abantu bacina sebesesaba ukudinga uncedo, okutsho ukuthi umkhuhlane uyaqhubekela phambili usabalala kumbe umemetheka.

Singasebenza simanyene, siveza isineke esaziwa ngaso njengezizalwane zeZimbabwe emazweni wonke jikelele, singenelisa ukwehlisa ukumemetheka kwegciwane siphinde sincedise izihlobo zethu nxa zigula.

Sesifikile isikhathi sokuveza Ubuntu bethu. Ukubandlula kuphela singakwamukela ukuthi akula muntu olecala kumbe esingamgcona. Simanyene, asimisenini ubandlululo oluphathelane leCOVID-19. Khetha uzwelo kulokwesaba. Phathisa lawe. Umise ukumemetheka.

INDLELA ZOKUNAKEKELA ABALE CORONAVIRUS (COVID-19) NGEKHAYA
Inengi lezigulane eziphethwe yi coronavirus liyenelisa ukusila behlezi emakhaya.

Lanxa igciwane leli lithelelwana ngendlela emangalisayo, inengi lezigulane liveza impawu ezingahlaseli umzimba kakhulu njalo abadingi ukuthi bayekwelatshelwa ezibhedlela, ikakhulu nxa besenelisa ukulandela izixwayiso ezethulwa ngabezempilakahle.

· Okwakuqala, kumele ogulayo ahlukaniswe labanye endlini (angaphiwa ikamelo lakhe yedwa elibetha umoya, kumbe ahlalele khatshana labanye etshiya umkhandlo ongange mitha elilodwa)

· Kumele ogulayo anakekelwe ngabantu abalutshwane endlini, nxa kusenza kakube ngumuntu oyedwa qha.

· Lo oyabe endawonye lesigulane kumele agqoke i-mask ebusweni njalo lesigulane laso kufuze sigqoke i-mask (akumelanga lithinte ama-mask enu kumbe lizithinte ebusweni nxa liwagqokile)

· Kuqakathekile ukuthi lo ogulayo athole ukudla okwakha umzimba, anathe amanzi amanengi njalo aphumule okuzwayo.

Woba ugeza izandla zakho ngamanzi lesepa njalonje
· Uqeda kuthinta isigulane

· Ungakapheki, usupheka lalapho usuqedile ukupheka

· Ungakadli.

· Ngemva kokusebenzisa isambuzi.

· Ogulayo kumele asebenzise izitsha zakhe yedwa, abe lamathawulo okugeza kanye lengubo eziqondane laye yedwa.

· Zonke indawo ezithintwa yisigulane kanye lezinto ezisetshenziswa yimuli yonke kumele zihlanzwe okuzwayo njalonje.

· Tshaya ucingo kunombolo ye COVID-19 engela nhlawulo u 2019 ngokuphangisa ungabona usukhulelwa zimpawu zegciwane kumbe nxa lo ogulayo eselobunzima bokuphefumula.